Vores lokale mærkesager

Aalborg Kommune – En erhvervskommune i krise

Aalborg Kommune er Danmarks 4. største kommune målt på indbyggertal og den 3.  Største mål på areal. Stadig ligger kommunen i den dårligste halvdel, når der måles på de væsentlige punkter, der har betydning for beskæftigelse, erhverv og borgertilfredsheden. Beskatningsniveauet og serviceniveauet er på gennemsnitsniveauet, og kommunen er placeret i den dårligste halvdel i både Dansk Industris Erhvervsklima, og Dansk Byggeris Kommunal Performance.  Der er mange ting der kan og skal forbedres, hvis disse placeringer skal ændres. Vi mener, at man altid skal arbejde på at skabe en kommune med bedre service, lavere skat, mere vækst og mere frihed og ansvar til den enkelte borger, og til de enkelte lokalområder. Det er med dette in mente, at Liberal Alliance Aalborg her fremlægger sin plan for Aalborg Kommunes udvikling 2017-2021.

Kort sagt ønsker vi en kommune, hvor Liberal Alliances landspolitiske mærkesager med et lokalt tvist, kan ses i funktion:

 • Lavere skat
 • Mere vækst
 • Mere udlicitering
 • Styrk det lokale erhvervsliv
 • Mindre bureaukrati
 • Bedre service, og større arbejdsglæde
 • Bedre løsninger
 • Prioriter kerneydelser – Stop overforbruget

Liberal Alliance Aalborg har som mål at Aalborg Kommune:

– Skal være et mere attraktivt sted at etablere og bibeholde sin virksomhed, så der kan skabes vækst og arbejdspladser. Det skal ske gennem en forbedring af rammebetingelserne, effektivisering af de kommunale sagsgange, en afskaffelse af dækningsafgiften, forbedringer i infrastrukturen og i det hele taget ved at gøre det lettere både at etablere ny virksomhed og at flytte sin danske eller udenlandske virksomhed til kommunen.

– Skal støtte det lokale initiativ, da mange problemer løses bedst lokalt. Ikke centralt. Vi tror, at et tættere samarbejde mellem lokalråd, foreninger, borgere og virksomheder er den rigtige vej at gå. Hvorfor sidde og nørkle med nogle ting, hvor der allerede findes en bedre løsning. Borgerne ved bedre end byrådspolitikerne, hvad der fungerer bedst i deres konkrete sag. Ofte er det så lidt der skal til, hvis viljen er der. Det hjælper ikke med idéer, hvis der ikke er opbakning bag. Kommunen skal Ikke benytte de ”gamle” kommunebyer og landsbyerne som skattekvæg. Én kommune, ét fællesskab.

– Skal være Norddanmarks billigste skattekommune, målt på beskatningsniveau af borgerne. I Liberal Alliance Aalborg mener vi nemlig, at pengene hører bedst hjemme i borgernes lommer. For det er deres penge, ikke alle mulige andres penge, og derfor skal man altid arbejde på så lav en beskatning som overhovedet muligt. Der er 11 kommuner i Region Nordjylland. I øjeblikket har vi den 2. laveste kommunalskat i Regionen med vores 25,42 %, og den 5. laveste grundskyld med vores 26,95 ‰. Dette giver et samlet beskatningsniveau af vores borgere som er 8% højere end vores naboer i Vesthimmerland og Brønderslev. Det er nødvendigt, at vi konstant arbejder på at sænke vores skatter og afgifter for at være konkurrencedygtige overfor de omkringliggende kommuner.

– Skal tænke på den enkelte, og give muligheden for at borgerne kan træffe selvstændige valg og forme det liv de selv ønsker. Liberal Alliance Aalborg mener ikke, at kommunen skal tilbyde skattebetalte rygestopkurser, eller opsætte moralske pegefingre for borgerne. Vi tror nemlig på, at borgerne kan tænke selv. Vi tror på frie mennesker, frie markeder og en kommune, hvor der er plads til forskellighed. Forskellighed blandt borgerne og de institutioner der er. Derfor ønsker Liberal Alliance Aalborg et system hvor pengene følger borgeren, frem for at borgeren skal følge med de penge kommunen først tager fra ham eller hende, og derefter forbruger. I praksis vil det betyde at fx et barn, der skal gå i skole, har øremærket et bestemt beløb til dette på kommunens budget. Dette beløb kan barnet så frit benytte på enten Folkeskole, Fri-, Privat-, Efter- eller specialskole. Dét er frihed.

Mål for forvaltningsområderne i Aalborg Kommune

Liberal Alliance Aalborg opstiller her en række konkrete mål og initiativer, der beskriver, hvad vi fremadrettet vil arbejde for at opnå på hvert enkelt af kommunens forvaltningsområder. Gennemgående for alle områder er, at især øget brug af licitation, udlicitering, konkurrenceudsættelse, decentralisering, ledelse, ansvar og drift, vil være oplagte redskaber til opnåelse af effektiviseringer, og serviceforøgelser. Samlet set har Aalborg Kommune et budget på ca. 4 mia. kroner årligt, til at servicere kommunens ca. 212.000 borgere.

Skoler og børn

Området bruger omkring en tredjedel af det samlede budget når drift, service og anlægsudgifter, lægges sammen. Pengene går til folkeskolen, dagsinstitutioner, fritidshjem m.m.

Liberal Alliance Aalborg ønsker derfor at sikre at flest mulige opgaver på området kommer i udbud.  Øget udlicitering (af ikke direkte undervisnings relaterede områder) og benchmarking af driften, så konkurrerende, effektive virksomheder kan skabe besparelser, og derved forbedre økonomien, samt højne kvaliteten på vores skoler. Men for at opnå den høje kvalitet kræves også, at kommunen bliver bedre til at definere kravene til opgaverne der sendes i udbud. Kort, præcist og med fokus på resultater frem for proces.  Samtidig må der fokuseres på at vælge den billigste løsning på lang sigt – frem for hvad der måske er billigst her og nu. Det er vigtigt, at der tages hensyn til de arbejdende borgeres travle hverdag, og derfor skal man lave en vægtet vurdering af, om et tiltag, samlet set er en besparelse.

Grundskolen

Fri konkurrence, giver bedre resultater og flere ressourcer til undervisning. Vi ønsker derfor at decentralisere beslutningsprocesserne ved at gøre skolerne til selvejende institutioner, hvor pengene fuldt ud følger eleven, ligesom de gør på gymnasierne.  Vi ønsker mere frihed til den enkelte skole, så skolelederne og bestyrelserne selv har ansvaret for skolernes visioner, økonomi samt ansættelse og afskedigelse af lærere. Vi tror nemlig på, at beslutninger der vedrører menneskers hverdag ligger bedst i hænderne på, dem, der bliver berørt.

Liberal Alliance Aalborg vil udvide det frie skolevalg og støtte det private initiativ – vi vil hellere guide forældrene til det rette valg, end vi vil bestemme over dem. Vi er modstandere af dannelsen af Skoledistrikter. Det må være forældrenes valg, hvor deres børn skal gå i skole. Ligesom det må være skolernes eget ansvar at føre en målrettet indsats for at få den ønskede, og nødvendige, elevsammensætning på deres skoler.

Liberal Alliance Aalborg ønsker gennemskuelighed i skolerne ved at gøre dem lettere at sammenligne. Vi ønsker, at måle skolerne på elevernes videre forløb efter grundskolen: Hvor mange procent går videre på en ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, osv. Allerede tidligt bør skolerne foretage evalueringer og, i samarbejde med forældrene, sætte mål for eleven. Evalueringsmetoderne skal skolerne selv udarbejde. Forældrene skal tage mere ansvar for deres børns udvikling, og ligeledes skal børnene tage friheden til sig og selv tage initiativ. Der bør udvikles en konkurrencementalitet i skolerne, hvor der ses op til de dygtige elever, da vi tror på, at man ikke kan gøre den svage stærk ved at gøre den stærke svag.

Vi er åbne for etableringen af flere fri- privatskoler og efterskoler, og vi stoler på, at forældrene og børnenes eget behov og ønsker kan afgøre antallet. De danske fri- og privatskoler har vist sig at kunne skabe et alternativ af høj kvalitet til færre penge, og vi ønsker derfor at støtte op omkring borgeres ønske om etablering af disse, ligesom efterskolerne er fantastiske til at styrke de unges sociale kompetencer.

I Liberal Alliance Aalborg er vi ikke bange for at give plads til forskellighed blandt kommunens skoler. For der er også forskel på eleverne. Danske børn er ikke en homogen enhed, og der skal tages højde for den enkeltes læring. Det betyder også, at talenterne skal udfordres fagligt. Talenterne hjælper desuden de svageste og trækker derfor fællesskabet op. Vi ønsker derfor at efteruddanne lærerne, så de dygtige elever kommer i øget fokus. Skolerne skal gives videre muligheder for at niveauopdele, da vi mener at fast klassetænkning er kassetænkning. Det ses allerede nu på flere af kommunens folkeskoler, at eleverne i enkelte fag bliver inddelt efter kompetencer i overbygningerne. På den måde sikres det, at de knapt så dygtige elever ikke falder af, og at de dygtige elever ikke falder i søvn.

Daginstitutioner

Liberal Alliance Aalborg ønsker at give lederne i kommunens daginstitutioner større frihed. Forældrene skal opleve at møde fagligt kompetente pædagoger, som er stolte af deres erhverv. Det skal også i langt højere grad være muligt for private aktører at oprette daginstitutioner. Dette kan gøres ved at oprette et samarbejde mellem private virksomheder og kommunen, hvor de private styrer institutionen effektivt, og kommunen hjælper med finansieringen. Vi ønsker fri konkurrence i en model, hvor pengene følger barnet. I dag er der en række forhindringer, som gør det svært for de private aktører at komme ind på markedet, og som derfor må lempes; eksempelvis krav til indretning af lokalerne og ude-arealer.

Liberal Alliance Aalborg ønsker at se på hvor stort behovet er for daginstitutioner med anden åbningstid end i dag (fx døgnåbent, samt åbning i helligedagene). Hvis markedet efterspørger dette, mener vi at det er vores pligt at give borgerne dette.

Hvad vi arbejder for i den kommende periode

På denne baggrund vil Liberal Alliance Aalborg arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende valgperiode:

– At skolerne så vidt muligt bliver selvejende institutioner, og at ansvaret for driften, økonomien samt ansættelser og afskedigelser af ansatte decentraliseres ud til de enkelte institutioner. Problemer løses bedst lokal, ikke centralt, og ansvar bliver en realitet.

– At folkeskolerne i langt højere grad belønnes for gode resultater, f.eks. antallet af unge som får en kompetencegivende uddannelse senere i livet. Fokus flyttes fra proces- til resultattænkning.

– At der gøres op med lighedstanken i folkeskolen til gavn for alle elever. Dygtige skoler og dygtige børn og unge skal stimuleres – ikke trækkes ned på et middelmådigt niveau. Ligeledes skal de elever, der har det svært, have ekstra hjælp. Derfor ser vi positivt på den øgede niveauopdeling, vi ser, på enkelte folkeskoler i kommunen.

– At der oprettes reelt frit skole- og institutionsvalg. I stedet for at lade kommunale embedsfolk stå for fordelingen, kan valg af skole/institution fordeles let og retfærdigt via et elektronisk system, som forældrene selv benytter.

– At støtte op omkring oprettelsen af fri- privat og efterskoler hvis det lokale initiativ er til stede, og viljen er der.

– At arbejde på en model hvor ”pengene følger eleven”, og forældrene har mulighed for at trække pengene ud til evt. efterskole eller privatskole.

– At arbejde for mere fleksible åbningstider for kommunens daginstitutioner, samt styrke oprettelsen af private pasningstilbud.

Kultur og fritid

Kulturen spiller en vigtig rolle i at gøre Aalborg Kommune til en attraktiv kommune. Liberal Alliance Aalborg går derfor konstruktivt ind i debatten om kultur- og fritidsbudgettet, for at få indflydelse på fordelingen på området, der dækker: teatre, sportsanlæg, køb af kunst til kommunen, biblioteker og så videre.

Brugerbetaling

Vores grundlæggende liberale holdning til området er, at kunst, kultur og fritidstilbud skal være bæredygtig. Kort sagt: De, som ønsker at gøre brug af kulturtilbuddene, må også hovedsagligt finansiere dem. Derfor ser Liberal Alliance Aalborg positivt på øget brugerbetaling, samt privatiseringer af kulturelle tilbud i Aalborg Kommune til gavn for generelle skattelettelser, og ”need to have” ydelser. En skattelettelse og liberalisering af kulturen, vil således skulle ses som en mulighed for borgerne til selv at vælge, om deres penge skal gå til en biografbillet, en tur i svømmehallen, eller på museum.

Biblioteker

Også på de offentlige biblioteker er der brug for effektiviseringer, som kan være med til at nedsætte behovet for støtte. Selvbetjening på bibliotekerne skal fortsat udbredes for at mindske behovet for personale, ligesom øget brug af frivillige kræfter (eksempelvis pensionister) eller studentermedhjælpere kunne være en løsning. Dog er det vigtigt, der er faglært personale tilknyttet bibliotekerne

Idræts- og aktivitetscentre

De lokale Idræts- og Aktivitetscentre er samlingspunkt for alle kommunens borgere. Det er vigtigt at sikre, at centrene er i ordentlig stand og kan tilbyde det, som borgere, foreninger med videre efterspørger. I Liberal Alliance Aalborg ser vi derfor en sikring af udviklingen i kommunens Idræts- og  Aktivitetscentre som et vigtigt punkt på budgettet. Dog gælder også her princippet om, at de tiltag der iværksættes, skal kunne betale sig og skabe vækst.

Hvad arbejder vi for, i den kommende periode

På denne baggrund vil Liberal Alliance Aalborg arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende valgperiode:

 • At niveauet af brugerbetaling bør stige til fordel for skattelettelser og kerneydelser.
 • At kommunen fortsat skal bruge, samt udvide, den frivillige arbejdskraft i forhold til kulturelle og sportslige tilbud.
 • Prioritere ”need to have” i stedet for ”nice to have”.
 • At sikre Idræts- og Aktivitetscentrenes udvikling.

Sundhed og forebyggelse

Vi skal have et effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet. I sammenhæng med dette, er det vigtigt, at kommunen ikke fungere som ”Big Mother” ved at ensrette borgerne, eller påtvinge dem en bestemt adfærd, så længe de ikke skader andre. I enkelte kommuner har vi set eksempler på, at kommunale embedsfolk ringer borgere op og tilbyder dem gratis rygestopkurser, og senest har vi i København set usaglige kampagner, der opfordrer børn til at anmelde forældrene for ”alkoholmisbrug”, hvis de deler en flaske vin. Dette spor vil Liberal Alliance Aalborg holde Aalborg Kommune væk fra. Det er dit liv, dine valg og dit ansvar hvad du ønsker at gøre med det. Det er ydermere vigtigt, at vi i det kommunale system tager højde for de arbejdende borgeres travle hverdag

Hvad vi arbejder for, i den kommende periode

På denne baggrund vil Liberal Alliance Aalborg arbejde for følgende konkrete tiltag i denkommende valgperiode:

 • At forebyggende kampagner på sundhedsområdet skal være objektive, og bygge på fakta.
 • At behandlingstilbud skal anlægges således, det ikke går ud over de arbejdende borgeres travle hverdag.
 • At omlægge de kommunale tandlægeklinikker til private tandlægeklinikker.
 • At prioritere behandling af meget udsatte grupper såsom misbrugere, dårligt stillede ældre og ikke mindst handicappede, der ikke er skyld i deres egen tilstand.
 • At forkorte sagsbehandlingstiderne på handicapområdet.
 • At se på behovet for fixerum i Aalborg kommune.
 • At afskaffe kommunale rygestopkurser, samt støtten dertil.

Ældre og omsorg

Dette er igen en stor kommunal post. Der er derfor nok at fordele på ældre- og omsorgsområdet, hvor Liberal Alliance Aalborg vil arbejde for at sætte den enkelte ældre i centrum. Mennesker er vigtigere end mursten, og på plejehjemmene skal plejen og aktiviteterne opprioriteres. Vi skal lytte til de ældres ønsker og opmuntre og hjælpe dem til, at fortsætte livet med de interesser og vaner, som de hidtil har levet med. Kort sagt: Bureaukrati skal erstattes med menneskelig nærhed.

For at gøre dette, er det afgørende, at plejehjemmene drives mere effektivt, så de økonomiske ressourcer rækker længere. Derfor ønsker Liberal Alliance Aalborg at se på mulighederne for at udliciterer, konkurrenceudsættelse, samt indgå i offentlig-private samarbejde(OPP) på ældreområdet. På den måde sikrer vi, at private aktører får mulighed for at spille en større rolle på markedet, imens servicen stiger, samtidig med at prisen falder.

Ydermere ønsker vi, at give den enkelte borger mulighed for at købe ekstra kommunale ydelser, hvis den enkelte ønsker dette.  Brugen af private aktører vil desuden være et skridt på vej en til styrkelse af selvbestemmelsen. I Liberal Alliance Aalborg stoler vi på de faglige kompetencer hos uddannet personale og værner om den personlige frihed; også for borgere, der grundet sygdom eller alderdom, skal have hjælp fra kommunalt hold. Ældre- såvel som sygepleje bør tage udgangspunkt i den menneskelige kontakt, og den enkeltes behov, i stedet for i et afkrydsningsskema. Desuden skal sundhedsfagligt personale være koncentreret om at hjælpe patienter, mens administration bør varetages af administrativt personale.

Hvad vi arbejder for, i den kommende periode

På denne baggrund vil Liberal Alliance Aalborg arbejde for følgende konkrete tiltag i denkommende valgperiode:

 • At se på muligheden for at udlicitere, og konkurrenceudsætte plejehjemssektoren.
 • At erstatte bureaukrati med menneskelig nærhed. Vi stoler på fagligheden blandt de ansatte og ønsker, at de ældre får en værdi alderdom.
 • At Aalborg kommune ikke ”opdrager” ældre mennesker. Der skal være frihed til at ryge, drikke, danse og elske sig ihjel. Ældre er også myndige og selvstændige borgere.
 • At de ældre bør have større mulighed for at deltage aktivt i den daglige gøren og laden.
 • At maden, der leveres, skal være af høj smags- og næringsrig kvalitet.

Energi og miljø

Teknik og miljø er en højprioriteret del af Aalborg Kommunes budget, hvilket det fortsat skal være. En god og stabil infrastruktur er afgørende for erhvervslivets, og befolkningens, vilkår i kommunen. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at holde vores veje, fortove og stier ved lige. Infrastruktur er en kerneydelse, der skal værnes om. Det er vigtigt, at så mange opgaver som muligt konkurrenceudsættes for at opnå den bedst mulige pris og service. På Vej- & Park området skal vi udlicitere i højere grad end i dag. Dansk Byggeri anslår at det er muligt at udlicitere op til 93 % af området, hvor vi i dag udliciterer godt 60 %. Der er altså stadig 30 % at tage fat på! Dette vil i realiteten betyde en lukning af de kommunale materialegårde, således kommunen kun skal varetage udbud, og det centraladministrative område.

Den kommunale varetagelse af miljøinteresser bør ikke ske på bekostning af den private ejendomsret, og man skal sikre, at de tiltag, der laves, har størst mulig effekt på miljøet, og færrest mulige byrder for erhvervslivet. Det vil ofte betyde individuelle og differentierede løsninger. På miljøområdet er det vigtigt at have faglighed og saglighed med, når der skal tages beslutninger, så episoder som implementering af ugyldige vandplaner ikke finder sted igen. Derfor er det vigtigt, at der hyppigt bliver ført tilsyn med kommunens vandløb, for at sikre, at de kan føre vandet væk fra byer, marker og vandværker hurtigt og effektivt.

Ekspropriationer

Den private ejendomsret er en grundlovssikret rettighed som i den grad er under pres fra myndighedernes side af. Det er på tide vi stopper denne glidebane og får respekten for borgernes ret til ejendom tilbage. Dette er langt over 50 % af de danske borgere enig med os i iht. en gallupundersøgelse fra 2009.

Liberal Alliance i Aalborg vil sætte en stopper for den manglende respekt kommunen har til borgernes ejendom, ved at arbejde for at kommunen kun kan indgå frivillige handler med borgerne. I dag spørger kommunen om borgeren/borgerne vil sælge frivilligt (læs: til markedspris). Hvis borgeren vil have en højere pris, eller ikke ønsker at sælge, eksproprierer kommunen blot ejendommen og sender det beløb, markedsprisen nu engang er på. Dette kan ende med at sætte borgeren i gæld ved ekspropriation og det kan aldrig være målet.

Hurtigere sagsbehandling

Liberal Alliance Aalborg ønsker mindre kontrol og færre regler, hvad angår byggeri. Det skal være langt simplere at få behandlet en byggegodkendelse/tilladelse, så sagsbehandlingstiden mindskes. Dette øger borgernes frihed, gør kommunen mere effektiv, og vil skabe vækst. Vi har i dag en sagsbehandlingstid på 59 dage. Dette kan gøres bedre. De bedste kommuner har en behandlingstid på 0-30 dage, hvilket, vi mener, også kan lade sig gøre i Aalborg Kommune, hvis vi blot tager ved lære af kommunerne omkring os, og forsimpler sagsgangene. Vi ønsker at liberalisere reglerne for opførelse af nye bygninger og udbygning af eksisterende.

Hvad vi arbejder for, i den kommende periode

På denne baggrund vil Liberal Alliance Aalborg arbejde for følgende konkrete tiltag i denkommende valgperiode:

 • At lukke de kommunale Vej- & Park materialegårde, og derved lave en fuld udlicitering af dette område.
 • At opprioritere vandløbsvedligeholdelsen ved sikring af grødeskæring og oprensning af vandløb mindst én gang hvert år, for at forøge vandafledningsevnen.
 • At udvide af vedligeholdelsen af vejnet, cykelstier, fortove samt snerydningen.
 • At byggesagsbehandlingstider nedsættes, så vi kan komme i top ti blandt landets kommuner. Bagatelsager (f.eks. carporte og små udbygninger) skal tilladelsen anses for at være givet, hvis der ikke er klager fra de omkringboende borgere.

Beskæftigelse og integration

Liberal Alliance Aalborg mener, at beskæftigelse er løsningen på mange økonomiske, sociale og sundhedsmæssige problemer. Liberal Alliance Aalborg ønsker at føre en sikker og målrettet beskæftigelsespolitik for at få folk ud på arbejdsmarkedet igen. Langtidsledighed er ikke bare samfunds, men også personligt nedbrydende, og skal derfor forhindres.

De vigtigste ingredienser, når det kommer til spørgsmålet om at få folk i beskæftigelse, er at sikre en lav skat, og gode rammevilkår for virksomhederne, så der kan skabes arbejdspladser. De lave skatter også med til at sikre, at det kan betale sig at arbejde. Det er kun private virksomheder, der kan skabe reel vækstskabende beskæftigelse. Liberal Alliance Aalborg ser positivt på, at folk på overførselsindkomst hjælper kommunen med serviceopgaver, så længe de står udenfor arbejdsmarkedet. Dette kunne være ved at feje gader, samle affald op, eller hjælpe på det lokale bibliotek.

Aktivering

I dag bruges der mange midler på aktiveringsprogrammer. I Liberal Alliance Aalborg mener vi, at man med fordel kan gå dette område igennem med en tættekam, så vi fremover undgår, at bruge ressourcer, der ikke giver en reel effekt. Det handler om at få folk tilbage til en aktiv hverdag, og ikke blot at flytte dem rundt mellem dusinvis af sagsbehandlere.

Sanktioner

Liberal Alliance Aalborg ser positivt på brugen af sanktioner, hvor kommunen trækker i kontanthjælpen, hvis den arbejdsløse ikke uden rimelig grund dukker op til aftalte møder uden at melde afbud. Det er ikke rimeligt, at aftaler ikke overholdes, derfor er det vigtigt at man tør vise at der er en konsekvens.

Socialt bedrageri

Socialt bedrageri, hvor borgerne modtager ydelser, de ikke er berettiget til, skal bekæmpes. Derfor er det vigtigt at der løbende følges op på modtagernes situation, og evaluere om ydelserne stadig er berettiget.

I Liberal Alliance Aalborg tager vi det alvorligt at en stor mængde personer på offentlig forsørgelse enten bevidst, eller ubevidst, modtager ydelser de ikke er berettiget til. Dog mener vi aldrig at målet kan hellige midlet i forsøget på at forhindre snyd og bedrageri. Derfor er vi meget bekymrede omkring de metoder, som stadig flere kommuner tager i brug, såsom overvågning af borgernes daglige færden, anonyme klagemuligheder og overvågning af sociale medier. Den bedste måde, at bekæmpe socialt bedrageri ér ikke, at mistænkeliggøre og overvåge borgerne, men ved at gøre det sværere og mindre attraktivt at være på offentlig forsørgelse, samt at skabe rammerne for at flest muligt kan komme i job.

Kommunens ønske om at opnå en politisk eller økonomisk målsætning, må aldrig stå over grundlæggende frihedsrettigheder og den almene retssikkerhed.

Hvad vi arbejder for, i den kommende periode

På denne baggrund vil Liberal Alliance Aalborg arbejde for følgende konkrete tiltag i denkommende valgperiode:

 • At gennemgå aktiveringstilbuddene i Aalborg Kommune for at sikre, at de har en reel effekt.
 • At forsøge at forenkle sagsgangene, så de ledige hurtigt kommer i arbejde, og ikke kører trætte i sagsbehandlere og papirarbejde.
 • At se på mulighederne for at arbejdsdygtige folk på overførselsindkomst, kan hjælpe til i kommunen på fx biblioteket fra tid til anden.
 • At modarbejde eventuelt kommende tiltag som ”stikker-hotline” og ”anmeld din nabo” services på kommunens hjemmeside.
 • At de integrationsprojekter der er, og vil komme op, har fokus på at gøre indvandreren selvforsøgende via beskæftigelse. Beskæftigelse er den bedste form for integration der findes.
 • At mindske antallet af personer på offentligt løntilskud.

Demokrati og styreform

Liberal Alliance Aalborg tror på øget decentralisering og lokalt demokrati. Beslutningerne ligger bedst i hænderne på de mennesker, der har ansvaret og kendskabet lokalt. Liberal Alliance Aalborg ønsker en samlet kommune.

Økonomi, afgifter og skatter

I Liberal Alliance er vi meget optaget af, at du som skatteborger skal betale så lidt som muligt af dine hårdt tjente penge til stat, kommune og region. Derfor arbejder Liberal Alliance Aalborg målrettet på at sænke skatter, gebyrer og afgifter i Aalborg Kommune, hvis der er et råderum dertil. Vi mener nemlig at det er mest rimeligt, at du får gevinsten af de effektiviseringer kommunen får ved bl.a. øget udlicitering.  Et så lavt kommunalt skattetryk som muligt er ikke blot mest fair overfor dig som borger, men er også med til at gøre kommunen mere konkurrencedygtig, og derved tiltrække virksomheder, der kan bidrage positivt til beskæftigelsen, væksten og økonomien i kommunen.

For Liberal Alliance Aalborg er det vigtigt, at der er styr på budgettet. Kort sagt betyder det for os, at en budgetaftale ikke skal ende i minus, samt at kommunen ikke bruger flere af pengene end nødvendigt. Resten skal sendes tilbage til borgerne. I den henseende mener Liberal Alliance også, det er afgørende, at vi konstant arbejder på at nedbringe vores gæld, da gæld blot er skat for fremtidige generationer. Dette kan vi ikke være bekendt for vores børn og børnebørn.

En effektiv og billig kommune

Som indikeret under de forskellige forvaltningsområder er det Liberal Alliance Aalborg politik, at se på hvert område og vurdere, om man i øjeblikket får nok for de penge man bruger – og hver gang stiller spørgsmålet: ”Hvordan opnår vi en bedre service, en mere effektiv forvaltning og drift, mere frihed til borgerne og mere lokalt ansvar for medarbejdere og borgere, og hvad er potentialet for udlicitering og privatisering?”

Hvad vi vil arbejde for, i den kommende periode

På denne baggrund vil Liberal Alliance Aalborg arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende valgperiode:

 • At grundskylden sænkes til 25,00 promille.
 • At afskaffe administrationsgebyret på genbrugspladser for de erhvervsdrivende, der ikke benytter genbrugspladserne.
 • At nedbringe kommunens gæld år for år.
 • Aldrig at stemme for et budget, der er ude af balance mellem indtægter og udgifter. En øget indtægt må heller aldrig komme fra forhøjet skattetryk i kommunen.
 • Altid at gennemregne tiltag inden de vedtages. Det er vigtigt alle parametre tælles med. Også de dynamiske.
 • Målrettet arbejde på at lette skatter, afgifter og gebyrer i Aalborg Kommune, således at vi med tiden opnår målet om at blive Norddanmarks billigste skattekommune
 • At styrke lokaludvalgene i Kommunen, for at højne nærdemokratiet og opnå de bedste løsninger.
 • At decentralisere beslutningsprocesserne til selvstændige lokale enheder, ved at flytte fokus fra kontrol og procestænkning, til tillid og resultattænkning.
 • At samle Aalborg Kommune igen. En kommune ét fællesskab. Vi arbejder for hele kommunen.
 • At arbejde for, og sikre, en effektiv, smal og billig kommune til gavn for alle.
 • At sikre ordentlige høringsfrister så fejlfyldt lovgivning ikke gennemtrumfes.