Vores politik

Vesthimmerland er en af Danmarks dyreste kommuner og til trods for de store udgifter, lider kommunen stadig under dårlig kommunal økonomi, butiksdød og affolkning. Derfor har vi en ambitiøs plan for udvikling af kommunen.

Beskæftigelsespolitik

 • Aktivering og revalidering skal foregå meget hurtigere end i dag – vi taber folk på gulvet, hvis de skal vente i lange perioder på lange udredninger mm.
 • Det skal kritisk vurderes om det giver mening, hvorvidt der kan stilles krav for den enkelte borger skal yde ganske på timer om ugen.
 • Arbejdsstyrken falder, og der bliver flere ældre – vi bliver nødt til at øge arbejdsudbuddet
 • Vi skal sørge for, at de ledige opkvalificeres og uddannes, så der ikke opstår flaskehalse.

Børn og skolepolitik

Liberal Alliance mener at det er op til den enkelte skole, hvordan de vil indrette sig – således at der skaber fokus på faglighed og dannelse. Skolerne skal selv kunne vælge skoledagens længde, når blot de overholder minimumstimetallet for faglige timer.

På nationalt plan mener Liberal Alliance, at forældre skal have et frit skolevalg – både mellem folkeskoler og mellem folkeskoler og friskoler. Derfor arbejder vi på at hæve koblingsprocenten til 80 pct. og sikre at også forældre til børn med særlige behov får et frit skolevalg. Dette er en politik som vil gavne yderområderne i Vesthimmerlands Kommune, hvor man i de senere år har oplevet flere skolelukninger.

I Vesthimmerlands Kommune oplever 1 ud af 10 elever mobning, hvilket er mere end vores nabokommuner – mobling er ikke acceptabelt og det skal stoppes, for at alle børn er sikker på en tryg skolegang.

Skolelederne skal have et klart defineret ansvar for de ansatte og skolebestyrelsen skal have mere indflydelse.

Liberal Alliance mener:

 • Liberal Alliance ønsker mere frihed til skolerne.
 • Kommunerne skal ikke detailregulere folkeskolerne.
 • Der skal være balance mellem skole og fritid.
 • Vi støtter privatskole initiativer.
 • Børn skal undervises af lærere – ikke tilfældige vikarer eller andre faggruppper.
 • Skolerne skal måles på deres indsats for at bekæmpe mobning og der skal indføres sanktioner for skoler, hvor man oplever en negativ udvikling ift. mobning.

Erhvervspolitik

Vesthimmerland har i de seneste år været igennem en udvikling, som har været præget af butiksdød og virksomheder der lukker eller flytter. Derfor tror vi i Liberal Alliance at det er en nødvendighed at sætte alle sejl ind for at vende den negative udvikling.

For at rette op på denne udvikling har Vesthimmerland har brug for at tiltrække virksomheder og iværksættere, som kan skabe nye arbejdspladser og dermed grundlaget for vækst og velstand.

Liberal Alliance ønsker at forbedre forholdene for iværksættere og erhvervsdrivende, så det bliver nemmere og mere attraktivt at springe ud som selvstændig i Vesthimmerland. Herudover vil forbedre vilkårene for det lokale erhvervsliv og forenkle erhvervslivets kontakt med kommunen.

Liberal Alliance mener:

 • Vi skal glemme de gamle kommunegrænser og samle kommunens erhvervsråd i én samlet og stærk organisation. Uanset hvor i kommunen en virksomhed vælger at placere sig, gavner det hele kommunen ift. skatteindtægter og arbejdspladser. Derfor bør vi glemme tidligere tiders fjendebilleder og se kommunen som en samlet enhed – med unikke byer som har hvert deres unikke værditilbud
 • Kommunen bør etableres en “one-stop-shop” så erhvervslivet kun har én indgang til kommunen.
 • Det kommunale byggesagsgebyr skal afskaffes – vi skal ikke straffe virksomheder for at investere i vores kommune.
 • Den kommunale sagsbehandlingstid på byggesager og div. projektansøgninger, skal forkortes – så den er kortere end sammenlignelige kommuner.
 • Turismen i Vesthimmerland skal styrkes (jvf. vores turismepolitik)

Kultur- og fritidspolitik

I Liberal Alliance værdsætter vi de frie fællesskaber, som vi mener er ophav til en stor del af vores selvopfattelse og kultur.

Kultur er ikke noget der defineres af politikere – men noget der opstår mellem mennesker.

Liberal Alliance mener:

 • Målet med en liberal kulturpolitik på kommunalt plan er, at kulturudbuddet bliver mere mangfoldigt, men også mere selvbærende.
 • Vi ønsker solnedgangsklausuler indskrevet i projekter, der støttes økonomisk af kommunen.
 • Det skal undersøges, hvilken form for kultur, borgerne mener, vi bør fremme.
 • Byrådet skal have en diskussion af formålet med at understøtte det kulturelle liv samt foreningslivet.
 • Der skal i mindre omfang gives tilskud til kulturelle events, alternativt kan gives underskudsgarantier – dog må underskudsgarantien maks udgøre 50 % af underskuddet og i øvrigt vurderes politisk fra projekt til projekt.
 • Vesthimmerlands Museum bør fokusere mere på levendegørelse og publikumsinddragelse i deres faste udstillinger.
 • Der er ikke behov for mere kommunalt finansieret kunst i gadebilledet.

Social- og sundhedspolitik

Alle mennesker er forskellige, og derfor må systemet kunne foretage et individuelt og nådigt skøn baseret på det enkelte menneskes behov. Når borgerne falder igennem, skal samfundet stå klar med en social indsats, som tager afsæt i egen formåen og egne ønsker med henblik på at gøre den enkelte i stand til at tage hånd om sit eget liv.

Alle børn har krav på beskyttelse og omsorg, men børn kan ikke sikre deres egne behov. Det skal samfundet gøre for dem, når de nærmeste voksne svigter. Men samfundet skal også være der, hvis tidligt svigt for eksempel fører til et stofmisbrug senere i livet. Her bør vi sætte ind med saglig, løsningsorienteret behandling, der også omfatter de sociale eller psykiske problemer.

I dag har vi desværre behandlingstilbud, som stofmisbrugere ikke kan benytte, fordi mange institutioner ikke vil tage imod stofbrugere med flere diagnoser, og de psykiatriske afdelinger vil ikke indlægge og behandle aktive stofbrugere. Det er ikke en praksis, som sætter mennesket i centrum. Behandling skal kunne startes hurtigt, og det skal være nemmere at få behandling, når udsatte henvender sig for at få hjælp.

Liberal Alliance mener:

 • Der skal styr på personalesituationen på social- og sundhedsområdet.
  • Kommunale ledere og tilrettelæggere ikke eksperimenteres med blandede vagter. Blandede vagter betyder, at personalet ofte skal “vende døgnet” og får svært ved at tilrettelægge deres hverdag. For at øge trivslen og styrke hvervning af nye medarbejdere, skal personalet som udgangspunkt ansættes i faste vagter.
  • I hjemmehjælpen skal borgeren tildeles en fast medarbejder på hvert vagthold, som således kender den enkelte borgers servicebehov. Servicen kan således udføres mere effektivt, samtidig med at overleveringen imellem vagthold forenkles og tilliden imellem borger og medarbejder kan styrkes.
 • Alle har ret til en værdig tilværelse.
  • Derfor skal alle der ikke kan klare sig selv, have den nødvendige hjælp i hverdagen, eller støtte til at blive selvhjulpne.
  • Effektiv genoptræning og fysioterapi er afgørende for, at man kan komme hurtigt i gang efter en sygdomsperiode.
  • Borgere med kroniske sygdomme kan blive en større udfordring, som vi må tage hånd om.
  • Kortere indlæggelser stiller krav til modtagelsen og håndtering i hjemkommunen.
  • Sikre at overflødigt bureaukrati erstattes med menneskeligt nærvær.
  • Høj grad af frit valg og mangfoldighed i udbudene.
  • Øget privatisering af f.eks. køkken og hjemmehjælp.

Teknik- og miljøpolitik

Byudviklingen er meget vigtig i Vesthimmerlands kommune – da dette er med til at skabe rammerne for vækst og byliv. For at samle kommunen, bør byudvikling altid tage udgangspunkt i at styrke de stedbundne værdier – således at byernes forskelligheder (og fortræffeligheder) bliver vores styrke ift. bosætning, turisme og erhvervsliv.

For at styrke bosætning har vi i Vesthimmerlands Kommune behov for flere og billigere boliger – derfor skal vi sikre et større udbud og dermed større konkurrence. Derfor skal vi være mere åbne for nye bygge-/boligprojekter og glemme smagsdommeriet.

Med sin placering mellem Viborg og Aalborg, er Vesthimmerland i høj grad en pendlerkommune. Derfor spiller bilismen en stor rolle ift. bosætning. Derfor bør vedligeholdelse af vejnettet opprioriteres.

Miljøindsatsen varetages på en måde, så der altid opnås størst mulig effekt på natur og miljø og færrest mulige byrder på erhvervslivet såvel som privatpersoner. Det vil ofte betyde individuelle og differentierede målrettede løsninger dér, hvor behovet for mennesker og miljø er størst.

Liberal Alliance mener:

 • Vedligeholdelse af vejnettet bør opprioriteres (f.eks. Bredgade i Løgstør og Søndre Boulevard i Aars trænger til renovering).
 • I både Aars, Løgstør, Farsø og Aalestrup skal bybilledet sikres! Der skal derfor gribes ind overfor ejere af bygninger i midtbyen, hvor bygningerne misligholdte og dermed skræmmer bosættere og turister væk.
 • Byggesagsgebyret skal fjernes.
 • Behandlingstiden på byggesager og øvrige ansøgninger skal ligge under sammenlignelige kommuner.
 • Kommunen skal i større grad åbne op for nye bolig-/byggeprojekter.
 • I forbindelse med den løbende udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen i Vesthimmerland, bør effekten ift. turismen også vurderes.
 • Natur- og miljøindsatsen skal målrettes de områder, som markedet ikke selv kan regulere – som f.eks. biodiversitet – og altid bygge på et uvildigt fagligt og dokumenteret grundlag samt nyeste teknologiske løsninger.
 • Myndighedspåbud på miljøområdet skal udelukkende udstedes, såfremt der kan dokumenteres en reel og målbar miljøeffekt.
 • Der skal gøres op med kommunens uheldige dobbeltroller som f.eks. både aktør og myndighed på affaldsområdet eller naturforvalter og kommerciel skovejer.
 • Kræver natur- og miljøindsatsen indgreb i den private ejendomsret, skal dette altid ske mod fuld erstatning.

Turismepolitik

Turismen er Danmarks 3. største “eksporterhverv” og turismen har stadig et stort uudnyttet potentiale i Vesthimmerland.

Liberal Alliance tror ikke på at politikerne er de rette til at detailstyre dansk turisme – vi tror på, at man i stedet bør sikre at turismen får de mest gunstige rammevilkår for at kunne få vækst.

Vi bør desuden sikre en stærk branding af kommunens feriedestinationer. Vi skal derfor etablere et stærkt himmerlandsk samarbejde, som kan sikre vores indflydelse på den regionale og nationale turismeudvikling og -markedsføring.

Liberal Alliance mener:

 • Destination Himmerland har fokuseret deres turismefremmeindsats på branchespecifik erhvervsudvikling, som konflikter med erhvervsrådets erhvervsudvikling. Derfor bør der stilles mere specifikke kommunale krav, som indsnævrer turismefremmeindsatsen. Således at man fokuserer på turismeservice – f.eks. udvikling af informationsmaterialer og drift af turistbureauer.
 • Der skal genåbnes turistkontorer i Løgstør og Hvalpsund. Disse kontorer kan med fordel medfinansieres af lokale virksomheder, ved at kontorene fungerer som “ambassade” for lokale produkter med relation til oplevelsesindustrien – f.eks. fødevareproducenter.
 • Der bør etableres en cykelsti langs Bjørnsholm Bugt fra Rønbjerg i Nord, til Ertebølle i Syd.
 • Man bør etablere bedre skiltning til områdets turistattraktioner, seværdigheder, strande mv.
 • I forbindelse med den løbende udbygning og vedligeholdelse af infrastrukturen i Vesthimmerland, bør effekten ift. turismen også vurderes.
 • Sagsbehandlingstiden ift. byggesager og div. ansøgninger forkortes og byggesagsgebyret skal afskaffes – således at det helt naturligt bliver lettere og billigere at bygge nye ferieboliger eller etablere sig som iværksætter i turismebranchen.
 • Vesthimmerland bør forsøge at få lempeligere fortolkning af bl.a. bebyggelse i kystnære områder (Så der bl.a. kan blive muligt at etableres lejr-/teltningspladser med shelters ved Limfjorden – som man f.eks. kender det fra Mariager Fjord eller det Sydfynske øhav).
 • Etablere en strand-laug, som hvert år renser strækninger på kommunens badestrande for sten og tang. (Ligesom man bl.a. kender det fra f.eks. Øster Hurup)

Ungdomspolitik

I Liberal Alliance tror vi på at et aktivt ungdomsmiljø er vigtigt, for at danne rammerne om fremtidig bosætning. Vi tror desuden på at et bredt udvalg af aktiviteter og tilbud til de unge, virker præventivt ift. kriminalitet og hærværk.

I Liberal Alliance vil vi derfor sikre rammerne for, at vi kan udvikle et aktivt ungdomsmiljø – som defineres af de unge, på baggrund af deres egne interesser og behov.

Liberal Alliance mener:

 • Ungdomshuset HotSpot i Aars skal kunne rumme alle ungdomskulturer. Der skal således også være plads til at de ældste teenagegrupper i udvalgte tidsrum kan feste i trykke rammer, i stedet for at fester afholdes i offentlige parker mm.
 • Vi vil udpege en “ungekonsulent” på kommunen som kan bistå ungdommen med f.eks. at søge projektmidler til aktiviteter eller projekter, som har til formål at skabe aktiviteter for ungdommen i Vesthimmerland.

Økonomisk politik

Igennem mange år har den kommunale økonomi i Vesthimmerland været haltende. Med bl.a. et utal af leasingaftaler på udstyr som kan betegnes som alm. driftsudgifter, tegner der sig et billede af en kommune, hvor der er behov for en alvorlig oprydning!

Ifølge CEPOS er administrationsudgifterne pr. indbygger i Vesthimmerland, markant højere end vores nabokommuner og sammenlignelige kommuner – samt væsentlig højere end landsgennemsnittet. Det er dette bureaukrati på kommunekontoret, som i sidste ende koster os dyrt i både velfærd og skattekroner.

Vesthimmerlands Kommune drives faktisk så ineffektivt at det koster 5998 kr. dyrere pr. indbygger i forhold til Vejle Kommune. Det svarer til mere end 218.000.000 kr. af vores penge, som hvert år spildes på ineffektivt drift. Det er penge som eksempelvis kunne bruges på bl.a. skattenedsættelse eller på flere varme hænder.

Liberal Alliance mener:

 • En sund økonomi er vejen til selvstændighed, og vejen til bedre og mere varierede serviceydelser.
 • Man bør reducere kommunale skatter og afgifter til et minimum.
 • Vi skal ikke måle på processer, men på resultater i den offentlige sektor.
 • Vi skal gennemføre en afbureaukratiseringsproces, hvor tillid og ansvar skal erstatte unødvendig kontrol og dokumentation..
 • En mindre forvaltning et middel for at få råd til mere velfærd for borgerne.
 • Regler og arbejdsprocesser skal under lup – alle unødige regler og processer skal afskaffes – luppen holdes konstant på den kommunale forvaltning.
 • Der bør være gennemsigtighed i den kommunale forvaltning samt på det politiske niveau.
 • Der skal indføres solnedgangsklausuler – således at der ved nye tiltag sættes en udløbsdato/tidshorisont på, hvornår der skal evalueres på effekten.
 • Betydelige besparelser på ny-anlæg, kultur- og eventaktiviteter uden relation til kommunale kerneopgaver.